Strona główna » Spis treści

Spis treści

SPIS TREŚCI
WYKAZ SKRÓTÓW

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. WŁASNOŚĆ I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
1. Wprowadzenie
2. Umowa przedwstępna
WZÓR NR 1. Umowa przedwstępna sprzedaży
3. Umowa sprzedaży wraz z oświadczeniem o ustanowieniu hipoteki
WZÓR NR 2. Umowa sprzedaży i oświadczenie o ustanowieniu hipoteki
4. Umowa sprzedaży lokalu
WZÓR NR 3. Umowa sprzedaży lokalu
5. Warunkowa umowa sprzedaży
WZÓR NR 4. Umowa zobowiązująca do sprzedaży
6. Umowa darowizny
WZÓR NR 5. Umowa darowizny
7. Użytkowanie wieczyste
WZÓR NR 6. Umowa ustanowienia użytkowania wieczystego gruntu
8. Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność
WZÓR NR 7. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność

ROZDZIAŁ II. KSIĘGI WIECZYSTE
1. Księgi wieczyste jako rejestr stanu prawnego nieruchomości
2. Wniosek o założenie księgi wieczystej wraz z załącznikami
WZÓR NR 1. Wniosek o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej
WZÓR NR 2. Wniosek o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości gruntowej zabudowanej
WZÓR NR 3. Wniosek o założenie księgi wieczystej dla budynku usytuowanego na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste – nieruchomości budynkowej
WZÓR NR 4. Wniosek o założenie księgi wieczystej dla lokalu mieszkalnego lub użytkowego stanowiącego odrębną własność – nieruchomości lokalowej
WZÓR NR 5. Wniosek o założenie księgi wieczystej dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu
Załączniki do wniosku o założenie księgi wieczystej
3. Wniosek o wpis do działu II księgi wieczystej
WZÓR NR 6. Wniosek o wpis własności
WZÓR NR 7. Wniosek o wpis prawa użytkowania wieczystego
4. Wniosek o wpis ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością
WZÓR NR 8. Wniosek o wpis służebności gruntowej
WZÓR NR 9. Wniosek o wpis służebności osobistej
WZÓR NR 10. Wniosek o wpis służebności przesyłu
WZÓR NR 11. Wniosek o wpis prawa użytkowania
WZÓR NR 12. Wniosek o wpis zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości
5. Wniosek o wpis hipoteki
WZÓR NR 13. Wniosek o wpis hipoteki
WZÓR NR 14. Wniosek o wpis hipoteki przymusowej na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego
WZÓR NR 15. Wniosek o wpis hipoteki przymusowej na rzecz innych podmiotów niż Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego
WZÓR NR 16. Wniosek o wpis hipoteki na rzecz banku (hipoteki bankowej)
6. Wniosek o wpis opróżnionego miejsca hipotecznego
WZÓR NR 17. Wniosek o wpis uprawnienia do rozporządzenia opróżnionym miejscem hipotecznym
7. Wniosek o wpis praw osobistych i roszczeń
WZÓR NR 18. Wniosek o wpis prawa najmu lub dzierżawy
WZÓR NR 19. Wniosek o wpis prawa odkupu lub pierwokupu
WZÓR NR 20. Wniosek o wpis roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości
WZÓR NR 21. Wniosek o wpis roszczeń wynikających z umowy deweloperskiej
WZÓR NR 22. Wniosek o wpis roszczenia o ustanowienie odrębnej własności lokalu i o przeniesienie tego prawa
8. Wniosek o wpis ostrzeżenia
WZÓR NR 23. Wniosek o wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
WZÓR NR 24. Wniosek o wpis ostrzeżenia o toczącym się postępowaniu wywłaszczeniowym (scaleniowym)
9. Wniosek o wykreślenie wpisu z księgi wieczystej
WZÓR NR 25. Wniosek o wykreślenie wpisu z księgi wieczystej
10. Odłączenie działki i przeniesienie do innej księgi wieczystej
WZÓR NR 26. Wniosek o odłączenie działki i przeniesienie do innej księgi wieczystej
11. Sprostowanie oznaczenia nieruchomości
WZÓR NR 27. Wniosek o sprostowanie oznaczenia nieruchomości
12. Wydanie odpisu
WZÓR NR 28. Wniosek o wydanie odpisu z księgi wieczystej lub zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej

ROZDZIAŁ III. OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE
1. Uwagi ogólne
2. Użytkowanie
WZÓR NR 1. Oświadczenie o ustanowieniu użytkowania
WZÓR NR 2. Oświadczenie o zrzeczeniu się użytkowania
3. Służebność
3.1. Służebność gruntowa
WZÓR NR 3. Oświadczenie o ustanowieniu służebności gruntowej
WZÓR NR 4. Umowa ustanowienia służebności gruntowej
3.2. Służebność osobista
WZÓR NR 5. Umowa o ustanowieniu służebności osobistej
3.3. Służebność przesyłu
WZÓR NR 6. Umowa ustanowienia służebności przesyłu
WZÓR NR 7. Oświadczenie o ustanowieniu służebności przesyłu
4. Hipoteka
4.1. Uwagi ogólne
4.2. Hipoteka łączna umowna
WZÓR NR 8. Oświadczenie o ustanowieniu hipoteki łącznej
WZÓR NR 9. Umowa pożyczki oraz umowa ustanowienia hipoteki

ROZDZIAŁ IV. WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE
1. Pojęcie wspólnoty mieszkaniowej
WZÓR NR 1. Zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego
2. Powstanie wspólnoty mieszkaniowej
WZÓR NR 2. Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu
3. Prawa i obowiązki właścicieli lokali
WZÓR NR 3. Regulamin wspólnoty mieszkaniowej 4
WZÓR NR 4. Wezwanie do zapłaty należności z tytułu kosztów zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej
4. Zarząd nieruchomością wspólną
WZÓR NR 5. Umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną
5. Uchwały właścicieli lokali
WZÓR NR 6. Uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na dokonanie przez zarząd czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu oraz udzielająca zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów stanowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu
WZÓR NR 7. Powództwo o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej
6. Zebrania ogółu właścicieli
WZÓR NR 8. Zawiadomienie o zebraniu ogółu właścicieli
7. Likwidacja wspólnoty mieszkaniowej

ROZDZIAŁ V. SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE
1. Wprowadzenie
2. Prawa spółdzielcze do lokalu mieszkalnego
2.1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego
2.2. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
2.3. Prawo odrębnej własności lokalu
3. Wybudowanie lokalu mieszkalnego
3.1. Umowa o budowę spółdzielczego lokalu mieszkalnego
WZÓR NR 1. Umowa o budowę spółdzielczego lokalu mieszkalnego
4. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego
4.1. Umowa o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
WZÓR NR 2. Umowa o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
4.2. Przeniesienie własności lokalu na osobę uprawnioną do spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
WZÓR NR 3. Wniosek o przeniesienie własności lokalu na osobę uprawnioną do spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
WZÓR NR 4. Umowa o przeniesienie własności lokalu na rzecz członka spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego
5. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu a prawo odrębnej własności
5.1. Przeniesienie własności lokalu na rzecz osoby, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
WZÓR NR 5. Wniosek o przeniesienie własności lokalu na rzecz osoby, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
WZÓR NR 6. Umowa o przeniesienie własności lokalu na rzecz osoby, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
5.2. Umowa sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
WZÓR NR 7. Umowa sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

ROZDZIAŁ VI. UMOWY O KORZYSTANIE Z CUDZEJ NIERUCHOMOŚCI
1. Umowa najmu
1.1. Uwagi ogólne
1.2. Umowa najmu lokalu użytkowego
WZÓR NR 1. Umowa najmu lokalu użytkowego
1.3. Umowa najmu instytucjonalnego
WZÓR NR 2. Umowa najmu instytucjonalnego
1.4. Umowa podnajmu lokalu użytkowego
WZÓR NR 3. Umowa podnajmu lokalu
2. Umowa dzierżawy
2.1. Uwagi ogólne
WZÓR NR 4. Umowa dzierżawy nieruchomości wraz z urządzeniami
2.2. Umowa poddzierżawy
WZÓR NR 5. Umowa poddzierżawy nieruchomości
3. Umowa użyczenia
3.1. Uwagi ogólne
WZÓR NR 6. Umowa użyczenia

ROZDZIAŁ VII. EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW
1. Ewidencja jako opis stanu faktycznego nieruchomości
WZÓR NR 1. Wniosek o wydanie wypisu z rejestru gruntów, budynków lub lokali o niepełnej treści
WZÓR NR 2. Wniosek o wydanie wypisu z rejestru gruntów, budynków lub lokali
WZÓR NR 3. Wniosek o wydanie wypisu z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej
WZÓR NR 4. Wniosek o wydanie uproszczonego wypisu z rejestru gruntów
2. Zgłoszenie zmian danych w ewidencji gruntów i budynków
WZÓR NR 5. Zgłoszenie zmian oznaczenia działki i jej powierzchni
WZÓR NR 6. Zgłoszenie zmian danych ewidencyjnych osób
WZÓR NR 7. Zgłoszenie zmian danych ewidencyjnych w zakresie granic

ROZDZIAŁ VIII. PODZIAŁ, SCALANIE I ROZGRANICZANIE NIERUCHOMOŚCI
1. Podział nieruchomości
WZÓR NR 1. Wniosek o podział nieruchomości położonej na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
WZÓR NR 2. Wniosek o podział nieruchomości położonej na obszarze nieobjętym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego i dla którego nie ma obowiązku jego sporządzenia WZÓR NR 3. Wniosek o podział nieruchomości niezależnie od ustaleń lub istnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
WZÓR NR 4. Postanowienie w przedmiocie zgodności projektu podziału nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
WZÓR NR 5. Postanowienie w przedmiocie spełnienia przez projekt podziału nieruchomości warunków z art. 94 ust. 1 u.g.n.
WZÓR NR 6. Decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości
WZÓR NR 7. Wniosek o przyznanie odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne w wyniku podziału nieruchomości
2. Scalanie i podział nieruchomości
WZÓR NR 8. Wniosek o scalenie i podział nieruchomości
WZÓR NR 9. Wniosek/ uwaga/ zastrzeżenie do projektu uchwały rady gminy o scaleniu i podziale nieruchomości
WZÓR NR 10. Uchwała rady gminy w przedmiocie scalenia i podziału nieruchomości 587
WZÓR NR 11. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego na uchwałę w przedmiocie scalenia i podziału nieruchomości
3. Rozgraniczenie nieruchomości
WZÓR NR 12. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
WZÓR NR 13. Wniosek o przekazanie sądowi sprawy o rozgraniczenie
WZÓR NR 14. Protokół graniczny
WZÓR NR 15. Ugoda

ROZDZIAŁ IX. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
1. Podział kompetencji w zakresie zagospodarowania przestrzennego
2. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy. Decyzja o warunkach zabudowy
WZÓR NR 1A. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
WZÓR NR 1B. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
WZÓR NR 2. Decyzja o warunkach zabudowy
3. Wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
WZÓR NR 3. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
4. Wnioski i uwagi dotyczące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
WZÓR NR 4. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
5. Wnioski i uwagi dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
WZÓR NR 5. Wnioski i uwagi dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
6. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy)
WZÓR NR 6. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu
7. Roszczenia odszkodowawcze przysługujące właścicielowi nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmianą
WZÓR NR 7. Wniosek o odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę
WZÓR NR 8. Wniosek o wykupienie nieruchomości
WZÓR NR 9. Żądanie odszkodowania
8. Wniosek dotyczący projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa
WZÓR NR 10. Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego województwa
9. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
WZÓR NR 11. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

ROZDZIAŁ X. PRAWO BUDOWLANE
1. Proces budowlany
2. Postępowanie przed rozpoczęciem budowy
WZÓR NR 1. Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę
WZÓR NR 2. Wzór zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
WZÓR NR 3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
WZÓR NR 4. Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
WZÓR NR 5. Pozwolenie na budowę
WZÓR NR 6. Przykładowa decyzja o pozwolenie na budowę (wzór w formie nieedytowalnego pdf-u zamieszczony w wersji drukowanej)
WZÓR NR 7. Oświadczenie o przyjęciu obowiązku kierowania budową
3. Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych
WZÓR NR 8. Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych
WZÓR NR 9. Oświadczenie o posiadaniu dziennika budowy i tablicy informacyjnej
WZÓR NR 10. Zawiadomienie o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania
WZÓR NR 11. Oświadczenie kierownika budowy
WZÓR NR 12. Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie
WZÓR NR 13. Oświadczenie o braku sprzeciwu i uwag
WZÓR NR 14. Protokół kontroli obowiązkowej zakończonej budowy obiektu budowlanego
WZÓR NR 15. Zawiadomienie o zakończeniu rozbiórki obiektu budowlanego
4. Użytkowanie obiektów budowlanych
WZÓR NR 16. Zgłoszenie zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego

ROZDZIAŁ XI. UMOWY W PROCESIE INWESTYCYJNO-BUDOWLANYM
WZÓR NR 1. Umowa o wykonanie prac projektowych oraz o sprawowanie nadzoru autorskiego
WZÓR NR 2. Umowa o sprawowanie nadzoru autorskiego
WZÓR NR 3. Umowa o roboty budowlane
ROZDZIAŁ XII. UMOWA DEWELOPERSKA
WZÓR NR 1. Umowa deweloperska